Všeobecné obchodné podmienky

» Kontakt » Všeobecné obchodné podmienky
[ « späť ]

Článok 1.
Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú a stanovujú podmienky, za ktorých občianske združenie Aeroklub Dubová, so sídlom Dubová 539, 900 90, Dubová, Slovenská republika, IČO: 53 728 131, zapísané v Registri mimovládnych neziskových organizácií, vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, pod registračným číslom: VVS/1–900/90–61473 (ďalej len „Organizátor“) organizuje športové a iné odborné podujatia zamerané na letectvo a parašutizmus, a to formou: praktických letov lietadlom a zoskokov z lietadla, kurzov, školení, seminárov, workshopov, konferencií, či iným obdobným spôsobom. VOP zároveň upravujú práva a povinnosti účastníkov týchto podujatí a stanovujú podmienky, za ktorých im Organizátor poskytuje s tým súvisiace služby.
 2. Okrem pojmov, ktoré sú osobitne definované v ktorejkoľvek časti týchto VOP, sú v týchto VOP používané aj nasledovné pojmy, pričom ich význam je nevyhnutné vykladať tak, ako sú definované nasledovne:
  1. „Organizátor“ je občianskym združením uvedeným v ods. 1.1. týchto VOP.
  2. „Účastník“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zúčastní Športového podujatia organizovaného Organizátorom.
  3. „Športové podujatie“ je akékoľvek športové a iné odborné podujatie zamerané na letectvo a parašutizmus, najmä praktické lety lietadlom a zoskoky z lietadla, kurz, školenie, seminár, workshop, konferencia, ktoré je poskytnuté vo forme prezenčnej (za fyzickej účasti Účastníka) alebo diaľkovej (za použitia prostriedkov diaľkovej komunikácie, najmä cez aplikácie Zoom, Webex, Google Meet, MS Teams a pod.).
  4. „Zmluva“ je zmluva uzatvorená medzi Organizátorom a Účastníkom v zmysle týchto VOP.
 3. Účastník je v postavení spotrebiteľa v prípade, ak je fyzickou osobou, ktorá podľa ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka a § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Zmluva uzatvorená s Účastníkom – spotrebiteľom (ďalej len „Spotrebiteľ“) je spotrebiteľskou zmluvou v zmysle § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka a vzťahujú sa na ňu zákonné ustanovenia o spotrebiteľskom prá­ve.
 4. Účastník je v postavení podnikateľa v prípade, ak je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že v prípade, ak Účastník pri svojej registrácii na webovej stránke, v objednávke a/alebo kedykoľvek počas uzatvárania a plnenia zmluvy, uvedie IČO, DIČ alebo IČ DPH, bude považovaný za Účastníka, ktorý nie je Spotrebiteľom. Zmluva uzatvorená s podnikateľom je zmluva uzatvorená podľa § 261 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom zmluvný vzťah, ktorý vznikne medzi Organizátorom a Účastníkom – podnikateľom sa považuje za obchodnoprávny vzťah.
 5. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmlúv uzatváraných medzi Organizátorom a Účastníkom a platia v plnom rozsahu, pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak. V prípade rozporu alebo rozdielností medzi úpravou vzájomných práv a povinností zmluvných strán obsiahnutou v týchto VOP a v samostatnej písomnej zmluve, majú pred znením VOP prednosť odchylné dojednania zmluvných strán obsiahnuté v písomnej zmluve, a to iba v rozsahu odchýlneho dojednania.
 6. Účastník je povinný pred začatím využívania služieb – prihlásením sa na Športové podujatie, t. j. vyplnením a odoslaním objednávky, oboznámiť sa s VOP a vysloviť s nimi výslovný súhlas.

Článok 2.
Podmienky športových podujatí

 1. Účastník v prípade záujmu o Športové podujatie vyplní on-line registračný formulár cez webstránku alebo iný registračný formulár určený Organizátorom (ďalej len „objednávka“). V objednávke Účastník uvedie všetky požadované identifikačné údaje: meno a priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo, v poznámke uvedie IČO, DIČ, IČ DPH (ak má pridelené), prípadne iné údaje vyžadované Organizátorom a následne vyjadrí súhlas so znením VOP. Ak Účastník nevyplní všetky požadované údaje, je povinný tieto poskytnúť ihneď po výzve Organizátora. V prípade, ak Športové podujatie je organizované za účastnícky poplatok, odoslaním vyplnenej objednávky Účastník potvrdzuje, že akceptuje výšku účastníckeho poplatku podľa aktuálneho cenníka Organizátora. Na niektoré Športové podujatia je možné sa prihlásiť aj cez partnerské webstránky (www.leteckezazitky.sk, letiskodubova­.sk), pričom pre prihlásenie sa na Športové podujatie platia v takom prípade podmienky prevádzkovateľa uvedenej web stránky a taktiež tieto VOP.
 2. Organizátor po doručení objednávky potvrdí Účastníkovi prijatie tejto objednávky. K uzavretiu zmluvy dochádza okamihom potvrdenia objednávky Účastníka Organizátorom. Ak je Športové podujatie spoplatnené, Účastníkovi sú zaslané pokyny k platbe, na základe ktorých Účastník zaplatí účastnícky poplatok. V prípade, ak o to Účastník požiada, Organizátor mu zašle faktúru.
 3. Faktúru, resp. iný účtovný doklad, je Organizátor oprávnený zaslať aj elektronickou formou na e-mail uvedený Účastníkom v objednávke, prípadne pri prihlasovaní sa na Športové podujatie.
 4. V prípade Účastníka, ktorý je mladší ako 18 rokov, prihlášku vypĺňa jeho zákonný zástupca.
 5. Výška účastníckeho poplatku je Účastníkovi stanovená podľa aktuálneho cenníka prístupného na webovej stránke Organizátora alebo priamo v objednávke na konkrétne Športové podujatie. Všetky platby sú hradené Účastníkom bankovým prevodom, na bankový účet Organizátora oznámený Účastníkovi, ak nie je Organizátorom výslovne uvedené inak.
 6. Organizátor nie je platiteľom DPH.

Článok 3.
Práva a povinnosti účastníka

 1. Účastník sa zaväzuje poskytnúť v prihláške a kedykoľvek počas trvania zmluvy pravdivé, úplné a presné identifikačné a osobné údaje a v prípade ich zmeny tieto neodkladne oznámiť Organizátorovi.
 2. Účastník súhlasí a berie na vedomie, že sa bude počas Športového podujatia riadiť pokynmi a inštrukciami Organizátora.
 3. Účastník je povinný dodržiavať disciplínu, vzájomnú ohľaduplnosť a dôsledne dodržiavať režim priebehu Športového podujatia tak, aby nespôsoboval svojím konaním jeho rušenie a nevytváral prekážky v priebehu Športového podujatia. V prípade zistenia porušenia vyššie uvedených povinností Účastníka má Organizátor právo nevpustiť Účastníka na Športové podujatie, resp. Účastníka z podujatia vykázať, a to bez nároku na vrátenie už zaplateného účastníckeho poplatku, pričom nárok Organizátora na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 4. Športové podujatie sa môže konať v priestoroch Organizátora, v priestoroch jeho zmluvných partnerov alebo na inom mieste určenom Organizátorom.
 5. Účastník plne zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí Organizátorovi, ako aj jeho zmluvným partnerom v súvislosti s účasťou na Športovom podujatí. V prípade spôsobenia škody je Organizátor oprávnený uplatňovať voči Účastníkovi náhradu škody.
 6. V prípade, ak ide o Účastníka mladšieho ako 18 rokov, zákonný zástupca takéhoto maloletého Účastníka má povinnosť poučiť maloletého Účastníka o pravidlách správania sa v dotknutých priestoroch (napr. o povinnosti, aby maloletí Účastníci prispôsobili svoj pohyb a aktivity podmienkam Športového podujatia, nenaháňali sa, nechodili a nezdržiavali sa v priestoroch Športového podujatia bez určeného sprievodu, nepoužívali iné, než určené pomôcky a technológie, nekonzumovali potraviny a nepili nápoje v priestoroch s technickým vybavením, aby akékoľvek poskytnuté zariadenia používali len v súlade s pokynmi zodpovednej osoby, inštruktora a Organizátora a dodržiavali všetky a akékoľvek pokyny a usmernenia zodpovednej osoby, inštruktora a Organizátora. Zákonný zástupca je zodpovedný za účasť maloletého Účastníka na Športovom podujatí, za zabezpečenie jeho prípravy, ako aj riadne a včasné dostavenia sa na Športové podujatie, riadne a včasné vyzdvihnutie maloletého Účastníka zo Športového podujatia. Organizátor v tomto prípade nie je zodpovedný za maloletého Účastníka mimo konkrétne určených priestorov, v ktorých sa Športové podujatie koná (uvedených v pokynoch Organizátora), a doby, v ktorej sa Športové podujatie uskutočňuje.
 7. Účastník sa zaväzuje, že bude dodržiavať VOP, príslušné právne predpisy a pokyny Organizátora. Porušenie VOP, právnych predpisov alebo pokynov Organizátora Účastníkom oprávňuje Organizátora k okamžitému prerušeniu a/alebo zastaveniu poskytovania Športového podujatia a k zablokovaniu prístupu Účastníka do systémov Športového podujatia, ako aj zabráneniu vstupu Účastníka do priestorov Športového podujatia. Ak bude prístup z dôvodu preukázaného porušenia VOP Účastníkovi zablokovaný/za­bránený, zaniká dňom takéhoto zablokovania/za­bránenia prístupu automaticky zmluva medzi Organizátorom a Účastníkom, ako aj jeho registrácia, a to bez nároku na vrátenie zaplateného účastníckeho poplatku za Športové podujatie, pričom nárok Organizátora na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 8. Pri zrušení Športového podujatia zo strany Organizátora alebo pri závažnej zmene Športového podujatia vykonanej Organizátorom má Účastník právo voľby, či od zmluvy odstúpi alebo bude súhlasiť s náhradným Športovým podujatím ponúknutým Organizátorom, prípadne iným návrhom riešenia uvedeným Organizátorom. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta realizácie Športového podujatia alebo zmena termínu Športového podujatia v prípade, že je zabezpečená adekvátna náhrada miesta alebo termínu Športového podujatia.
 9. V prípade, ak je zmluva uzatvorená s Účastníkom ako právnickou osobou (napr. zamestnávateľ), a to v prospech tretích osôb (napr. zamestnancov), ktorých určila právnická osoba, právnická osoba je povinná zabezpečiť, aby tieto tretie osoby dodržiavali pokyny Organizátora a tieto VOP.
 10. Účastník Športového podujatia (fyzická osoba) má, ak je tak určené Organizátorom, po úspešnom absolvovaní Športového podujatia nárok na udelenie certifikátu o absolvovaní Športového podujatia.
 11. Organizátor neposkytuje žiadne iné záruky vo vzťahu k Športovému podujatiu, než ktoré sú výslovne uvedené v týchto VOP alebo Organizátorom zverejnených podmienkach Športového podujatia. Organizátor najmä nepreberá žiadne záruky, že Športového podujatie prinesie Účastníkovi ním želaný výsledok, resp. praktické zručnosti a vedomosti, nakoľko uvedené závisí od rozsahu aktivít a činnosti samotného Účastníka. Organizátor však garantuje, že počas Športového podujatia budú dodržané všetky organizačné podmienky pre jeho realizáciu, ak nie je v týchto VOP alebo Organizátorom vopred uvedené inak.

Článok 4.
Práva a povinnosti organizátora

 1. Organizátor sa zaväzuje umožniť Účastníkovi absolvovať dojednané aktivity počas doby trvania Športového podujatia. Organizátor zabezpečuje pre každého Účastníka potrebný materiál, ktorého cena je zahrnutá v účastníckom poplatku, ak sa platí.
 2. Organizátor poskytne Účastníkovi všetky dostupné organizačné informácie o Športovom podujatí, ak je to možné, a to v primeranej lehote pred konaním Športového podujatia.
 3. V prípade, že nastanú akékoľvek okolnosti, ktoré Organizátorovi znemožňujú zabezpečiť Športové podujatie, jeho program alebo inštruktora(ov) podľa zmluvy, je Organizátor oprávnený zabezpečiť jeho zmenu alebo ho zrušiť. Tieto skutočnosti je Organizátor povinný oznámiť Účastníkovi bez zbytočného odkladu.
 4. Organizátor si vyhradzuje najmä právo zrušiť Športové podujatie v prípade nedostatočného počtu prihlásených Účastníkov, ktorý je nevyhnutný pre realizáciu a konanie konkrétneho Športového podujatia.
 5. V prípade, ak Účastník odstúpi od zmluvy, prípadne Organizátor zruší zmluvu, z dôvodu zrušenia Športového podujatia alebo závažnej zmeny programu Športového podujatia, Organizátor vráti Účastníkovi ním zaplatený účastnícky poplatok za Športové podujatie.
 6. Zodpovednosť Organizátora za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvy je vylúčená, ak bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä tzv. vyššej moci). V takom prípade nie je Organizátor povinný vrátiť Účastníkovi ním zaplatený účastnícky poplatok za Športové podujatie. Vyššou mocou sa rozumie okolnosť, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvných strán, je nepredvídateľná, neprekonateľná a neodvrátiteľná, najmä povodeň, požiar, zemetrasenie či iná prírodná udalosť alebo katastrofa, mimoriadna situácia, nepokoje, povstanie, štrajk, invázia, vojna, vojnový, výnimočný alebo núdzový stav, terorizmus, epidémia / pandémia alebo prepuknutie nákazlivej choroby (napr. ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2), zmena legislatívy vrátane prijatia novej legislatívy, či všeobecne záväzné opatrenia vydané orgánmi verejnej moci vrátane karanténnych opatrení, embarga, vývozných alebo dovozných obmedzení či iných zákazov a príkazov.

Článok 5.
Storno podmienky

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy, t.j. stornovať svoju objednávku a zrušiť svoju účasť na Športovom podujatí bez uvedenia dôvodu (ďalej len „stornovanie objednávky“), v lehote 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy. V takom prípade Organizátor vráti Účastníkovi zaplatený účastnícky poplatok v plnej výške. V prípade, ak sa Športové podujatie začne pred uplynutím vyššie uvedenej 14 dňovej lehoty s výslovným súhlasom Spotrebiteľa, Spotrebiteľ vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po absolvovaní Športového podujatia. Formulár pre odstúpenie od zmluvy (stornovanie objednávky) je dostupný XXXTUXXX.
 2. Ak dôjde k stornovaniu objednávky Spotrebiteľom až po uplynutí 14 dňovej lehoty od uzavretia zmluvy, prípadne ide o stornovanie objednávky Účastníkom, ktorý nie je Spotrebiteľom, v takom prípade je Účastník povinný uhradiť Organizátorovi nasledovné náklady spojené so zabezpečením účasti Účastníka na Športovom podujatí:
  1. 30 % z účastníckeho poplatku pri stornovaní objednávky 10 a viac kalendárnych dní pred začiatkom Športového podujatia;
  2. 50 % z účastníckeho poplatku pri stornovaní objednávky medzi 10 a 3 dňom pred začiatkom Športového podujatia;
  3. 80 % z účastníckeho poplatku pri stornovaní 3 a menej dní pred začiatkom Vzdelávacieho podujatia.
  4. V prípade, ak sa Účastník až po začatí Športového podujatia rozhodne, že sa Športového podujatia nezúčastní, nemá Účastník nárok na vrátenie účastníckeho poplatku.
 3. S predchádzajúcim súhlasom Organizátora môže Účastníka na Športovom podujatí zastúpiť náhradník.

Článok 6.
Reklamačný poriadok pre spotrebiteľov

 1. V prípade spoplatnených Vzdelávacích podujatí Organizátor zodpovedá za vady Vzdelávacieho podujatia.
 2. Za vadu Vzdelávacieho podujatia sa považuje nedodržanie organizačných podmienok Vzdelávacieho podujatia zo strany Organizátora, ak tieto majú za následok závažnú zmenu Vzdelávacieho podujatia. V takomto prípade má Účastník právo voľby, či od zmluvy odstúpi alebo bude súhlasiť s náhradným Vzdelávacím podujatím ponúknutým Organizátorom, prípadne iným návrhom riešenia uvedeným Organizátorom.
 3. Za vadu Vzdelávacieho podujatia nemožno považovať nedostatky spôsobené samotným Účastníkom alebo inými Účastníkmi, resp. nedostatky subjektívne vnímané Účastníkom, ktoré sa netýkajú organizačných podmienok pre realizáciu Vzdelávacieho podujatia.
 4. Organizátor taktiež nezodpovedá za akékoľvek problémy a škody, ktoré nemajú pôvod u Organizátora.
 5. V prípade vady Športového podujatia má Účastník právo reklamovať takúto vadu u Organizátora bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od ukončenia Športového podujatia; po uvedenej lehote nie je Organizátor povinný reklamáciu prijať, ak tieto podmienky alebo právne predpisy nestanovia inak. Organizátor rozhodne o reklamácii, t.j. navrhne spôsob vybavenia reklamácie, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Ak je Účastníkom Spotrebiteľ, Organizátor je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Zmluvy odstúpiť.
 6. Vybavením reklamácie sa rozumie písomné vyjadrenie Organizátora o uznaní nároku alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie. O vybavení reklamácie Spotrebiteľa vydá Organizátor Účastníkovi písomný doklad.
 7. Organizátor je povinný pri uplatnení reklamácie Spotrebiteľa vydať Účastníkovi potvrdenie (reklamačný protokol). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Organizátor je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 8. Za účelom reklamácie môže Účastník kontaktovať Organizátora pomocou týchto kontaktných údajov:

  Adresa: Dubová 539, 900 90, Dubová
  E-mail: info@akdubova.sk
  Telefónne číslo: 0948 366 700

 9. Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom dohľadu, ktorý kontroluje dodržiavanie povinností Organizátora podľa všeobecne záväzných predpisov. Spory, ktoré vzniknú medzi Organizátorom a Spotrebiteľom je možné riešiť aj mimosúdnym spôsobom a za týmto účelom je Spotrebiteľ oprávnený podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení. Aktuálny zoznam subjektov oprávnených na alternatívne riešenie sporov je dostupný na stránke Ministerstva hospodárstva SR.
 10. Spotrebiteľ môže uplatniť svoje práva a nároky aj prostredníctvom Európskej platformy Riešenia sporov online, ktorá je dostupná on-line na stránke Európskej komisie.
 11. Akékoľvek reklamácie Spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese Organizátora.

Článok 7.
Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje Účastníka ako fyzickej osoby, ktoré boli poskytnuté dotknutou osobu pre uzavretie a plnenie zmluvy, spracúva Organizátor (e-mail: info@akdubova.sk), a to za účelom organizácie Športového podujatia a umožnenia účasti Účastníkov na tomto Športovom podujatí, pričom táto oblasť pokrýva najmä úkony od potvrdenia objednávky Účastníka, plnenia zmluvných povinností, zorganizovania Športového podujatia, ako aj vybavovania reklamácií a prípadného ukončovania zmluvy.
 2. Pre uvedené spracúvanie osobných údajov nie je potrebné získať súhlas dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie sa vykonáva z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Účastník ako fyzická osoba. Ak Účastník uzatvára zmluvu v prospech tretej osoby, ktorá sa považuje za dotknutú osobu alebo poskytuje Organizátorovi osobné údaje na svojich štatutárov, zamestnancov, iné kontaktné osoby, s ktorými má Organizátor komunikovať v súvislosti s plnením zmluvy, takéto spracúvanie sa vykonáva na právnom základe oprávneného záujmu Organizátora a Účastníka riadne a včas plniť povinnosti zo zmluvy.
 3. Organizátor je zároveň oprávnený spracúvať osobné údaje Účastníka za účelom zasielania ponuky vlastných podobných tovarov a služieb (priamy marketing), pričom tak môže robiť bez súhlasu Účastníka, avšak Účastník je oprávnený kedykoľvek voči takémuto spracúvaniu namietať.
 4. Osobné údaje uchováva Organizátor po dobu trvania zmluvy a 3 roky po jej ukončení, ak všeobecne záväzné právne predpisy nestanovujú dlhšiu lehotu.
 5. Osobné údaje Organizátor nikomu nesprístupňuje, s výnimkou osôb poskytujúcich účtovné služby, právne služby či zazmluvnených externých inštruktorov.
 6. Osobné údaje sa neprenášajú do tretích krajín a/alebo medzinárodných organizácií.
 7. V súvislosti s ochranou osobných údajov má dotknutá osoba právo na prístup k osobným údajom, ich opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania, ako aj právo namietať proti ich spracúvaniu a právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.
 8. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ak k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné zo strany Organizátora riadne plniť povinnosti súvisiace s plnením zmluvy.
 9. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na stránke Spracovanie osobných údajov.

Článok 8.
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP platia pre všetkých Účastníkov a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
 2. Právne vzťahy medzi Organizátorom a Účastníkom neupravené VOP a zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. – Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, ak sa na tieto vzťahy (v prípade Spotrebiteľov) nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 3. Prípadná neplatnosť niektorých ustanovení VOP a zmluvy nemá vplyv na ich ostatný obsah.
zápis: 14.04.2022 | aktualizácia: 14.04.2022 | počet zobrazení: 1357

Aeroklub Dubová

Aeroklub Dubová © 2022 - 2024 Realizácia: K3 GROUP, s.r.o. Počet prístupov od 09.04.2022: 45332