Stanovy aeroklubu

» Kontakt » Stanovy aeroklubu
[ « späť ]

Na prevzatie: stanovy Aeroklubu Dubová (formát PDF, veľkosť 95,8 kB)

Článok 1.
Základné ustanovenia

 1. Občianske združenie Aeroklub Dubová (ďalej len AK Dubová) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú športovo – edukačnú činnosť. Je otvoreným, samostatným, nezávislým a nepolitickým združením občanov vyvíjajúcim svoju činnosť na demokratických princípoch.
 2. Názov: Aeroklub Dubová
 3. Sídlo: Dubová 539, 900 90 Dubová
 4. AK Dubová je organizáciou s právnou subjektivitou.

Článok 2.
Ciele

 1. Cieľom AK Dubová je zabezpečovať existenciu a rozvoj leteckého a parašutistického športu na Slovensku, hľadať a vytvárať podmienky pre:
  1. podporu svojich členov pri športovej činnosti, športovo – edukačnej činnosti a športových podujatiach;
  2. podporu záujemcov o letecké a parašutistické športy bez ohľadu na vek, so zameraním na ich teoretické a praktické vzdelávanie;
  3. podporu svojich členov pri teoretickom a praktickom vzdelávaní vo všetkých kategóriách leteckých a parašutistických športových disciplín.
 2. Hlavné úlohy AK Dubová:
  1. AK Dubová sa v súlade so svojím poslaním stará o prosperitu, rozvoj, ako aj ochranu záujmov svojich členov. Poskytuje im odbornú, poradenskú a servisnú službu.
  2. AK Dubová vytvára ekonomické, materiálno – technické, personálne a odborné podmienky na výkon leteckých a parašutistických športových činností.

Článok 3.
Členstvo v Aeroklube Dubová

 1. Členstvo v AK Dubová je dobrovoľné. Člen môže mať štatút:
  1. riadneho člena,
  2. člena sympatizanta.
 2. Riadnym členom AK Dubová sa stáva registrovaný člen AK Dubová ak splní nasledovné podmienky:
  1. jeho registrované členstvo sympatizanta v AK Dubová trvá nepretržite najmenej 10 rokov;
  2. predloží písomnú žiadosť o získanie štatútu riadneho člena;
  3. jeho prijatie za riadneho člena schváli Rada AK Dubová;
  4. uhradí jednorazový členský príspevok schválený Radou AK Dubová.
  5. Zakladajúci členovia majú automaticky štatút Riadneho člena.
  6. Riadny člen AK Dubová má pri rozhodovacích aktoch hlas rozhodujúci.
 3. Členom sympatizantom AK Dubová môže byť každý občan, ktorý súhlasí so stanovami a svoje členstvo potvrdí svojim podpisom do knihy členov. Kniha členov obsahuje meno, priezvisko, bydlisko, rok narodenia a podpis občana ako člena. Členom združenia môže byť aj právnická osoba. Pri právnickej osobe sa do knihy členov zapisuje názov, sídlo, IČO a podpis štatutárneho zástupcu právnickej osoby.
  1. Člen sympatizant AK Dubová má pri rozhodovacích aktoch hlas poradný.
  2. Právo voliť a byť volený nadobúda člen okamihom získania štatútu Riadneho člena.
 4. Člen AK Dubová má právo:
  1. zúčastňovať sa športovo – edukačných činností v súlade s internými predpismi AK Dubová;
  2. zúčastňovať sa Členských schôdzí;
  3. dávať podnety, návrhy, pripomienky;
  4. člen AK Dubová s hlasom rozhodujúcim má aktívne a pasívne volebné právo, pričom podmienkou byť volený do funkcie je bezúhonnosť a vek nad 18 rokov .
 5. Člen AK Dubová je povinný:
  1. všestranne hájiť záujmy AK Dubová, ako aj chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok slúžiaci jeho činnosti;
  2. dodržiavať stanovy AK Dubová a na ich základe vydané vnútorné predpisy, plniť úlohy, uvedomele dodržiavať disciplínu a zásady morálky spoločnosti;
  3. podieľať sa na výkone činnosti AK Dubová a riadne vykonávať všetky prijaté uznesenia, ako i prijaté funkcie;
  4. riadne a včas platiť členské príspevky a schválené poplatky;
  5. členstvo je podmienené zaplatením členského príspevku.
 6. Členstvo v AK Dubová zaniká:
  1. vystúpením;
  2. vyškrtnutím pre neplatenie základných členských povinností;
  3. vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie nezlučiteľné s členstvom v AK Dubová;
  4. nezaplatením členského príspevku v termíne schválenom Radou AK Dubová;
  5. zánikom právnickej osoby;
  6. smrťou.
  7. O vylúčení člena z radov AK Dubová rozhoduje Rada AK Dubová, ktorá o tejto skutočnosti informuje členskú schôdzu.

Článok 4.
Orgány Aeroklubu Dubová

 1. Členská schôdza je najvyšším orgánom AK Dubová
  1. Zasadnutie Členskej schôdze zvoláva predseda AK Dubová najmenej jedenkrát ročne.
  2. Mimoriadne zasadnutie Členskej schôdze zvoláva Rada AK Dubová ak o to požiadajú 2/3 riadnych členov AK Dubová.
  3. Podmienkou uznášaniaschopnosti Členskej schôdze je prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov AK Dubová s hlasom rozhodujúcim.
  4. Na schválenie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov AK Dubová s hlasom rozhodujúcim.
  5. Členská schôdza schvaľuje všetky zásadné otázky činnosti AK Dubová, predovšetkým:
   1. mení alebo ruší Stanovy AK Dubová;
   2. schvaľuje zásadné princípy a smery činnosti a hospodárenia AK Dubová;
   3. volí a odvoláva Radu AK Dubová a kontrolóra AK Dubová;
   4. prerokováva správu o činnosti AK Dubová, ako aj o hospodárení AK Dubová za uplynulé obdobie a schvaľuje stratégiu činnosti a plán hospodárenia pre ďalšie obdobie;
   5. je konečným odvolacím orgánom AK Dubová;
   6. rozhoduje o zrušení AK Dubová, o spôsobe zrušenia AK Dubová, ako aj o spôsobe rozdelenia jeho majetku.
 2. Rada AK Dubová je najvyšším orgánom AK Dubová v období medzi rokovaniami Členskej schôdze a je zložená z 3 členov.
  1. Rada AK Dubová je volená na obdobie 4 rokov, pričom jej funkčné obdobie môže byť skrátené odstúpením nadpolovičnej väčšiny členov Rady AK Dubová, ktoré títo členovia potvrdia podpisom v zápise zo zasadania Rady AK Dubová. Takýto zápis sa stáva automaticky podnetom pre zvolanie mimoriadnej Členskej schôdze.
  2. Zasadanie Rady AK Dubová zvoláva predseda AK Dubová podľa potreby, minimálne však jedenkrát do roka.
  3. Rada AK Dubová je uznášaniaschopná, ak sa jej zasadania zúčastní nadpolovičná väčšina jej členov. Zápis a uznesenia zo zasadaní Rady AK Dubová sú platné, ak ich svojim podpisom potvrdí nadpolovičná väčšina prítomných členov Rady AK Dubová.
  4. Úlohou Rady je najmä:
   1. určovať zásadné smery a princípy činnosti AK Dubová, ako aj jeho hospodárenia a prerozdeľovania prostriedkov v súlade s uzneseniami Členskej schôdze a poslaním AK Dubová, definovaným týmito Stanovami;
   2. vytvárať, kontrolovať a končiť pracovný pomer zamestnancov AK Dubová;
   3. schvaľovať členské príspevky a oboznamovať o nich svojich členov na Členskej schôdzi;
   4. rozhodovať o nákupe alebo predaji hnuteľného majetku.
  5. Povinnosťou Rady AK Dubová je zvoliť si niektorého zo svojich členov za predsedu a ďalšieho člena za tajomníka Rady AK Dubová.
  6. Pre potrebu hospodárenia môže Rada AK Dubová vytvoriť funkciu hospodára, prípadne ďalšie funkcie. Pre takto vytvorené funkcie stanovuje náplň činnosti, rozsah právomoci a zodpovednosti, ako aj spôsob a výšku odmeňovania.
 3. Predseda AK Dubová je najvyšším predstaviteľom AK Dubová a súčasne jeho štatutárnym zástupcom. Je zodpovedný najmä za:
  1. organizáciu a riadenie činnosti Rady AK Dubová a realizáciu jej uznesení;
  2. zvolávanie Členskej schôdze AK Dubová;
  3. zastupovanie AK Dubová vo vzťahu k iným právnym subjektom.
 4. Tajomník Rady AK Dubová je zodpovedný za vypracovanie, distribúciu a archiváciu zápisov zo zasadaní Členskej schôdze a Rady AK Dubová a zastupuje predsedu AK Dubová v jeho neprítomnosti alebo na jeho poverenie.
 5. Kontrolór AK Dubová (ďalej KO) je nezávislý orgán volený Členskou schôdzou. KO vykonáva kontrolu činnosti a hospodárenia AK Dubová.
  1. KO má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach všetkých kolektívnych orgánov AK Dubová s hlasom poradným a jeho povinnosťou je informovať tieto orgány o príslušných výsledkoch činnosti KO.
  2. KO je zodpovedný za vypracovanie správy o činnosti pre Členskú schôdzu.
 6. Pre potreby odborne – metodického riadenia parašutistickej činnosti Rada AK Dubová ustanovuje Vedúceho letovej prevádzky (ďalej len VLP).
  1. O personálnom obsadení VLP rozhoduje Rada AK Dubová.
  2. VLP nemusí byť členom Rady AK Dubová, v takom prípade sa jej zasadaní zúčastňuje s hlasom poradným.

Článok 5.
Majetok a hospodárenie AK Dubová

 1. AK Dubová má v majetku hnuteľný majetok potrebný na zabezpečenie činností smerujúcich k napĺňaniu jeho poslania, ako aj na vytváranie zdrojov nutných na financovanie týchto činností.
 2. Majetok AK Dubová je spoločný a nedeliteľný. o základných princípoch využitia majetku AK Dubová rozhoduje Členská schôdza.
 3. Zdrojom financovania činnosti AK Dubová sú:
  1. členské príspevky;
  2. príjmy zo športovej činnosti;
  3. príjmy z hospodárskej činnosti;
  4. príjmy z dotácií zo štátneho, prípadne iného rozpočtu;
  5. dary a príspevky od fyzických a právnických osôb;
  6. dotácie a granty, príjmy z podporných fondov a nadácií;
  7. príjmy z podielu na daňových príjmoch rozpočtov verejných financií v zmysle platných predpisov;
  8. majetkové podiely z členstva a činnosti v iných organizáciách;
  9. príjmy z predmetu činnosti združenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi;
  10. výnosy z majetku združenia;
  11. iné príjmy.
 4. AK Dubová hospodári podľa rozpočtu schváleného Radou AK Dubová.

Článok 6.
Záverečné ustanovenia

 1. Práva a povinnosti členov a činnosť občianskeho združenia AK Dubová neupravené stanovami sa riadia právnymi predpismi platnými na území SR.
 2. Tieto stanovy schválil prípravný výbor. Ich výklad vykonáva Rada AK Dubová.

 

Za správnosť vyhotovenia:
Jaromír Kužma
predseda AK Dubová

zápis: 07.11.2022 | aktualizácia: 07.11.2022 | počet zobrazení: 1274

Aeroklub Dubová

Aeroklub Dubová © 2022 - 2024 Realizácia: K3 GROUP, s.r.o. Počet prístupov od 09.04.2022: 45333